LOPD

INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

 

D’acord amb les obligacions previstes a la 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSIYCE), COVIDES S.C.C.L. manifesta que el domini www.covides.com és propietat de COVIDES S.C.C.L., amb CIF F08174963, i domicili a Rambla Nostra Senyora 45 1º 08720 Vilafranca del Penedès Barcelona.

COVIDES S.C.C.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícitde la informació apareguda a les seves pàgines.

 

Amb els límits establerts a la llei, COVIDES S.C.C.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de COVIDES S.C.C.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informacions no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, doncs es tracta merament d’un servei oferit amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de COVIDES S.C.C.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de COVIDES S.C.C.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de COVIDES S.C.C.L..

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, por la present autoriza a que les dades personals siguin incorporades als fitxers responsabilitat de COVIDES S.C.C.L. i amb seu social a Rambla Nostra Senyora 45 1º, 08720, Vilafranca del Penedès, Barcelona.

 

Si aquestes dades són facilitades als formularis de:

 

Contacte: Aquestes dades seran incorporades al fitxer de contactes, responsabilitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de poder gestionar la seva petició o consultes. Aquestes dades no seran transmeses a tercers i seran conservades que la seva petició hagis estat atesa.

 

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, pot dirigir-se a: Rambla Nostra Senyora 45 1º, 08720, Vilafranca del Penedès, Barcelona, o bé, enviar un correu electrònic a rgpd@covides.com.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL

 

Aquesta web és propietat de COVIDES S.C.C.L.. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva  aparença y disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de COVIDES S.C.C.L., són propietat exclusiva de aquesta, excepte que expressament s’especifiqui un altre cosa.

 

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per COVIDES S.C.C.L., por les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

 

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic Espanyol i/o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no serà responsabilitat de COVIDES S.C.C.L. l’ús que L’USUARI pugui fer al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

 

Només per l’ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de COVIDES S.C.C.L..

 

COVIDES S.C.C.L. no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. COVIDES S.C.C.L. posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el software. Si l’usuari transfereix el software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es susciten sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides a aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per l’aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.